Opći uvjeti

Ovim Općim uvjetima definira se narudžba proizvoda i/ili usluga, uvjeti plaćanja, isporuka te drugi uvjeti poslovanja MERRY WEDDINGS, obrta za proizvodnju i usluge, Vl. Marija Belina Ovčarić, OIB: 04734625746, III. Jelašićka 11, 10090 Zagreb.

 

Područje primjene

Ovim Općim uvjetima kao i drugim ugovornim uvjetima navedenih u ponudi (dalje u tekstu: „Ponuda“) MERRY WEDDINGS, obrt za proizvodnju i usluge, Vl. Marija Belina Ovčarić, OIB: 04734625746, III. Jelašićka 11, 10090 Zagreb,  (dalje u tekstu: “Ponuditelj”) primjenjivat će se isključivo na Ponudu te će time biti isključeni bilo kakvi drugi uvjeti koje primatelj Ponude (dalje u tekstu: „Naručitelj“) želi nametnuti, uključiti ili koje podrazumijeva trgovačka praksa ili običaji ili uobičajeno postupanje.

Samo Ponude koje su dane u pisanom obliku od strane Ponuditelja će se smatrati pravno valjanima. Smatra se da je ovaj uvjet pisanog oblika zadovoljen u slučajevima kada je komunikacija obavljana elektronskim putem, bilo da se radi o elektroničkoj pošti ili nekim drugim načinom elektroničke komunikacije koju je osigurao Naručitelj za obavljanje narudžbe (npr. Viber, Whatsapp, Facebook, Instagram…).

Ovi Opći uvjeti sadrže opća pravila i uvjete pod kojima Ponuditelj izvršava isporuka proizvoda i /ili usluga temeljem prihvaćene Ponude Ponuditelja.

Ovi Opći uvjeti se smatraju sastavnim dijelom prihvaćenih Ponuda Ponuditelja, sklopljenih ugovora i/ili narudžbenica i primjenjuju se za sva pitanja koja nisu regulirana Ponudama, bilo da se radi o isporuci proizvoda ili o izvršenju usluga. Na taj se predmet ponude, na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta. U slučajevima gdje postoji proturječnost između odredbi Ponude i odredbi Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe iz Ponude.

 

Cijene proizvoda/usluga

Sve cijene istaknute na našoj web stranica ne sadrže PDV te se isti ne obračunava budući da obrt nije u sustavu PDV-a. Iskazane cijene ažurirane su na dnevnoj bazi te zadržavamo pravo na promjene cijena. Cijena ostaje nepromijenjena nakon što Naručitelj prihvati Ponudu.

 

Sklapanje ugovora

Ukoliko Korisnik pisanim putem (uključujući elektroničkom poštom, putem messaging aplikacija WhatsApp, Viber i sl. ili kontaktiranjem putem društvenih mreža Facebook, Instagram i dr.) obavijesti Ponuditelja o prihvaćanju Ponude, smatra se da je između Naručitelja i Ponuditelja sklopljen ugovor o isporuci proizvoda i/ili usluga.

Ugovor je sklopljen u trenutku kada Ponuditelj primi obavijest Naručitelja o tome da Naručitelj prihvaća Ponudu.

 

Narudžbe, računi, uvjeti plaćanja

Naše proizvode možete naručiti putem e-maila (weddings.merry@gmail.com), Facebooka-a, Instagrama, putem Viber-a ili Whatsapp-a, te osobnim dolaskom.

Narudžbe putem telefona ne primamo.

Sve uplate vrše se isključivo transakcijskim putem preko poslovnog računa obrta MERRY WEDDINGS IBAN: HR1924020061140317912 otvoren u banci Erste&Steiermärkische Bank.

NAPOMENA: Pakete ne šaljemo izvan EU. Također, uplate izvan EU ne primamo kao ni uplate putem Revolut-a, Paypala i sl.

Primjenjuje se rok plaćanja od 30 dana računajući od izdavanja računa, osim ukoliko nije računom drugačije određeno.

Danom izvršenja plaćanja smatra se dan s kojim su potrebna novčana sredstva evidentirana na bankovnom računu Ponuditelja.

Za narudžbe koje se osobno preuzimaju, uplatu je potrebno izvršiti minimalno jedan radni dan ranije prije preuzimanja te je preuzimanje moguće izvršiti po viđenoj uplati na poslovnom računu Ponuditelja.

Za narudžbe koje šaljemo poštom, iste šaljemo također nakon vidljive uplate na poslovnom računu Ponuditelja.

Za sve narudžbe iz inozemstva, prije preuzimanja ili slanja narudžbe poštom, potrebno je najkasnije jedan radni dan ranije, izvršiti uplatu na poslovni račun. Prilikom uplate Naručitelj snosi troškove provizije svoje i naše banke te se iznos narudžbe uvećava za trošak inozemne uplate ovisno o iznosu narudžbe.

Troškove dostave snosi Naručitelj.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije obračunat budući da se obrt ne nalazi u sustavu PDV-a.

U slučaju zakašnjelog plaćanja od strane Naručitelja, Ponuditelj ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu. Zatezna kamata obračunava se na temelju broja stvarno proteklih dana od datuma dospijeća plaćanja do datuma ispunjenja obveze plaćanja.

 

Važne napomene

Prilikom narudžbe naših proizvoda potrebno je dobro provjeriti broj potrebnih artikala jer se naknadno tiskanje i izrada artikala manje količine naplaćuje po posebnoj cijeni.

Ne odgovaramo za gramatičke pogreške pri tiskanju ukoliko ste nam na grafičku pripremu koju ste dobili na uvid dali suglasnost za tisak.

Tekst za tisak potrebno je dostaviti  na e-mail: weddings.merry@gmail.com otipkanog u tekstu maila ili u nekoj drugoj vrsti digitalnog dokumenta (word, notepad…) s kojeg je moguće kopiranje teksta. Prije slanja teksta isti je potrebno detaljno provjeriti jer ZA GRAMATIČKE POGREŠKE NE ODGOVARAMO.  Pogreške koje Naručitelj nije primijetio, a koje se otkriju nakon završnog odobrenja grafičke pripreme i tiska, bit će ispravljene i ponovno otisnute o trošku Naručitelja.

 

Rok isporuke, odnosno izvršenja ugovora

Predviđeno vrijeme isporuke narudžbe određuje se u Ponudi a ovisi o zahtjevnosti procesa izrade i trenutnoj opterećenosti narudžbama.

Radnim danom smatra se svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenog zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.

Moguće su parcijalne isporuke proizvoda i/ili usluga.

Ponuditelj će obavijestiti Naručitelja ako se dogode ili postanu izgledne okolnosti koje mogu dovesti do propuštanja predviđenog roka za isporuku proizvoda, odnosno za izvršenje usluga.

 

Osobni podaci

Svi osobni i prometni podaci koje će jedna strana učiniti dostupnima drugoj strani u svrhu izvršavanja svojih obveza, smatraju se tajnim podacima. Osobni prometni podaci se mogu koristiti radi izvršenja ugovornog odnosa te se ne mogu koristiti u druge svrhe bez prethodnog pristanka druge strane, osim ako nije drugačije propisano važećom zakonskom regulativom.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Prometni podatak je bilo koji podatak obrađen u svrhu prijenosa komunikacije elektroničkom komunikacijskom mrežom ili u svrhu obračuna i naplate troškova.

Obveza čuvanja tajnosti osobnih i prometnih podataka ostaje na snazi trajno.

Ponuditelj jamči ispunjavanje uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a sukladno donesenim Pravilima privatnosti (dostupno na našoj web stranici: https://merryweddings.hr/pravila-privatnosti/).

 

Raskid ugovornog odnosa, naknada štete

Naručitelj ima pravo raskinuti ugovorni odnos bez naknade pisanom obaviješću s trenutnim učinkom, ukoliko Ponuditelj nije još započeo izradu naručenih proizvoda.

Ukoliko je Ponuditelj započeo ili završio izradu naručenih proizvoda i/ili usluga, u slučaju raskida ugovora od strane Naručitelja za čiji raskid Ponuditelj nije odgovoran, Ponuditelj je ovlašten naplatiti i ispostaviti račun Naručitelju za sve uredno izvršene radove i/ili usluge te sve ostale proizišle troškove do trenutka raskida ugovora.

Ugovor se smatra raskinutim dostavljenom pisanom obavijesti Ponuditelju od strane Naručitelja .

 

Viša sila

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze, ako je neizvršenje rezultat događaja više sile (događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršavanje obveza i čija pojava nije posljedica nepažnje ugovorne strane, a koji se nije mogao predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti).

Događaj više sile uključuje i nedostupnost repromaterijala na tržištu potrebnog za izradu naručenih proizvoda/usluga te nije ograničen samo na elementarne nepogode, ratno stanje, štrajk, embargo.

U slučaju da dođe do događaja više sile, pogođena ugovorna strana će uložiti sve svoje napore kako bi ispunila svoje obveze. U slučaju da viša sila spriječi izvršenje jednog dijela ugovornih obveza, i da taj dio nije kritičan za ostvarenje ugovornog odnosa u cjelini, pogođena ugovorna strana će nastaviti izvršavati svoje obveze na dijelu koji nije pogođen događajem više sile.

 

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22) obavještavamo potrošače da svoj prigovor mogu podnijeti u pisanom obliku:

  • U našim poslovnim prostorijama na adresi MERRY WEDDINGS, Jelašićka III. 11, 10090 Zagreb;
  • Putem pošte na našu adresu MERRY WEDDINGS, Jelašićka III. 11, 10090 Zagreb;
  • Putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte: weddings.merry@gmail.com.

U pisanom obliku potvrditi ćemo primitak Vašeg prigovora.

Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, pa Vas stoga molimo da nam u svojem prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu pisanog odgovora.

 

Merry Weddings